مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۳۰آبان

بعضی چیزها را نباید هرگز کنار گذاشت ...

گاهی چیزهایی تو را یاد روزهایی می اندازند که نباید فراموش کنی...

گاهی مهم نیست که آدم ها تو را نمی فهمند

تو باید ، پای قول و قرارت بمانی ...