مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۳۰مرداد

می گویند هر کس در وجود خود آزمایشگاه درونی دارد

اصلا با هر گناهی که ناخواسته مرتکب می شویم  باید به ایرادات درونی خود پی ببریم

باید برگشت ... باید دید ...

نباید به کارهای خوب غره شد

باید محاسبه کرد ...

یادم باشد !

باید محاسبه کنم ...