مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

۱۶آذر

جایی در میان قلب هست که هرگز پر نمی شود

یک فضای خالی

حتی در بهترین لحظه ها

و عالی ترین زمان ها

می دانیم که هست

بیشتر از همیشه

می دانیم که هست

جایی میان قلب هست ...


بریده ای از کتاب برای من غمگین نشوید

چارلز بوکوفسکی