مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۰۷مرداد

دنبال یک بی نهایت هستم

خسته شده ام از هر چیزی که یک زمانی تمام می شود.

به هر کدام از بودهای دور و برم که دل بسته ام ،بعد از مدتی کوچکی شان افسرده و دلمرده ام کرده است .

عالم و آدم نمی تواند دل خواهم بشود .


رنج مقدس

نرگس شکوریان فرد