مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۰۷دی

امروز پذیرش ، پاسخ تمامی مشکلات من است .

از آن رو پریشان و مضطرب هستم که کسی ، مکان یا چیزی و یا واقعیتی از زندگی ام ،

برای من قابل قبول نبوده است ...

و تا هنگامی که نتوانم این شخص یا مکان و موقعیت را

دقیقا همان گونه که در این لحظه باید باشد بپذیرم، آرامش نخواهم یافت .


بریده ای از کتاب :

جدایی معنوی

دبی فورد