مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۳۰مرداد

عرفه کلاس درس است

کلاسی که کارنامه اش را در دل ثبت می کنند

حاضری برای دلت...

سر بدهی !