مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۲۰آذر


تا بال و پری هست چرا می ترسیم ؟

تا پنجره باز است چرا می ترسیم ؟


وقتی که هنوز آسمان پابرجاست

از کوچه بن بست چرا می ترسیم ؟