مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

مخاطب تنها

و من مخاطب تنهای بادهای جهانم

ببخش خدایی که از دست ما خسته نمیشی

طبقه بندی موضوعی
۲۳شهریور

اشک چشم ، خیلی ویژه و عظیم است .

بعضی از بزرگان در مورد آیه " و کان عرشه علی الماء " عرش خداوند رحمان بر آب استوار شده است ؛

می گویند :منظور از عرش قلب مومن است و منظور از آب ، همین اشک چشم است .پ ن :

حسین جان !

با تمام چشمان دنیا برایت خواهم گریست ...